Självrisk

Självrisk är det belopp som försäkringstagaren själv måste betala vid en skada innan försäkringsbolaget träder in och betalar resten enligt försäkringsvillkoren. Självrisk används för att fördela risken mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget.

Genom att ha en självriskmekanism i försäkringen blir försäkringstagaren delvis ansvarig för mindre skador. Detta hjälper till att förhindra överutnyttjande av försäkringen för mindre anspråk och kan också bidra till att hålla försäkringspremierna på en rimlig nivå.

Självriskens storlek kan variera beroende på försäkringstyp och överenskomna villkor. Det kan uttryckas som en fast summa eller som en procentandel av den totala skadekostnaden. Generellt sett tenderar högre självrisker att leda till lägre försäkringspremier, medan lägre självrisker innebär högre försäkringskostnader.

Vid valet av försäkring är det viktigt att överväga självriskens storlek och hur den påverkar din ekonomiska situation vid en eventuell skada. En hög självrisk kan innebära en större ekonomisk börda vid skadehändelser, medan en låg självrisk kan ge ökad trygghet men kan vara förknippad med högre premiekostnader.

Johanna Larsson

Med sin expertis och passion för privatekonomi har Johanna Larsson blivit en betrodd källa för råd och vägledning inom ekonomiska frågor. Hennes arbete har hjälpt många att förbättra sin ekonomiska hälsa och hon fortsätter att vara en inspirerande figur inom området.